Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 1. Rekisterinpitäjä
  AL-Katot Oy, Rälssitie 6, 01510 Vantaa
  P. 010 8511 500

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Sari Kostia
  , toimistopäällikkö sari.kostia@al-katot.fi
  P. 040 739 9627

 3. Rekisterin nimi
  AL-Katot -markkinointirekisteri

 4. Rekisteröitävien tietojen peruste ja käyttötarkoitus
  Tietojen rekisteröinnin ensisijaisena perusteena on asiakkuussuhde rekisterinpitäjään. Rekisteröinnin perusteena voi olla myös tuotteidemme tai palvelujemme selkeään kohderyhmään kuuluminen. Rekisteröitäviä ja kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, uudistamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä mm. tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjäyhtiöiden kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden ja tuotteiden markkinointiin.

 5. Rekisteröitävät tiedot 
  Rekisteri sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

  5.1. Yhteystiedot:  
  Etu- ja sukunimet / yrityksen nim
  Osoitetiedot / yrityksen osoitetiedo
  Yhteyspuhelinnumero
  Yhteyssähköpostiosoittee
  Organisaatio
  Yrityksen tai yksityishenkilön mahdollinen www-sivujen osoite
  Yritysten osalta yhteyshenkilön nimi ja tehtävät yrityksessä
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkuuden rekisteröimisen yhteydessä, asiakaspalautteissa ja tilaus- sekä sopimusasiakirjoissa annettavista tiedoista. Tietoja saadaan myös postin osoitepalvelusta, puhelinluetteloista sekä numerotiedustelusta. Rekisteröitäviä tietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoitusten perusteella.

 2. Tietojen luovutus ulkopuolisille
  Rekisteröityjä tietoja annetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä, tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Osoitetietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle rekisterinpitäjän toimeksi antamien postitusten hoitamiseen. Tietojen luovutus järjestetään lain mukaisella tavalla tarkoituksenmukaisinta keinoa käyttäen tietosuojanäkökohdat huomioon ottaen, esim. sähköisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 3. Tietojen säilyttämisaika
  Rekisteriin talletettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin tiedoilla on tarkoituksenmukainen yhteys rekisterinpitäjän rekisterissä määriteltyyn käyttötarkoitukseen nähden.

 4. Rekisterin suojaus
  Asiakas- ja toimittajarekisteriä käytävät tieto- ja tilausjärjestelmät ovat suojattu asianmukaisesti käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät ovat myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, ja se myönnetään vain henkilöille, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. 

  Rekisterinpitäjien henkilökunnalla sekä rekisterinpitäjien lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on henkilötietolain 33 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus asiakastietoihin liittyen.
   
 5. Rekisteröidyn tarkistusoikeus ja virheenkorjauspyyntö
  Rekisteröidyillä henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot lähettämällä tätä tarkoittava pyyntö rekisterin pitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteripitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tarkistuspyyntö ja kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä alla mainittuun yhdyshenkilöön.
   
  Tarkastuspyyntö tai oikaisupyyntö pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen:
  AL-Katot Oy, Sari Kostia, Rälssitie 6, 01510 Vantaa

 6. Kielto-oikeus
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely etämyyntiä, suoramainontaa, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.